Actualité

65 Primen iwwerreecht

Schoulesch Leeschtunge gi belount an esou konnte gëschter Owend 65 Primen an Héicht vun 7.025 Euro u Beeforter Schüler a Studenten iwwerreecht ginn. Vun den 71 agereechten Demanden goufen der 65 zeréckbehalen. D’lescht Joer goufen 63 Primen mat engem Total vun 6.425 Euro verdeelt.

Am Kader vun enger klenger Réceptioun goufen déi jonk Leit vum Buergermeeschter Camille Hoffmann begréisst. Hien huet se fir hir gutt Resultater gelueft an ermontert mam nämlechte Fläiss weiderzefueren. D'Presidentin vun der Schoulkommissioun Lily Scholtes huet de Schüler a Studenten d'Enveloppe mat der Prime iwwerreecht.