Actualité

Gemengerot 13. Juni 2018

Ordre du jour 13.06.2018

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit

1. Ernennung von Lehrpersonal

2. Ernennung eines Kandidaten für den Verwaltungsrat des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS)

Öffentliche Sitzung

Mitteilung des Schöffenkollegiums

3. Genehmigung eines Kostenvoranschlages betreffend Instandsetzung der Sanitäranlagen im Schulgebäude 4, rue de l'Eglise in Befort

Verschiedenes


Präsenzen (7/9): Camille Hoffmann (Buergermeeschter); Emile Wies (Schäffen); Andreza Sanguessuga, Jean-Paul Stirn, Cindy Pereira, Jean-Luc Nosbusch, Marie-Ange Marson.

Absencen: Lily Scholtes (Schäffen), Sandra Levy (Gemengerot)

Georges Rischette (Gemengesekretär).

 

Punkt 1: Eestëmmeg gouf Stéphanie Barthel vu Miedernach fir de Cycle 2 bis 4 ernannt.

Punkt 2: De Jean-Luc Nosbusch heescht de Beeforter Kandidat fir de Verwaltungsrot vum CGDIS. Hie krut sämtlech Stëmme vum Gemengerot.

Punkt 3: Den Devis beleeft sech op 121.000 Euro an deen och gouf eestëmmeg ugeholl.

Ënner Verschiddenes gouf iwwert d'Drénkwaasser zu Déiljen an déi verschidde Stroossen, déi gespaart sinn, geschwat. Zudem ënnerstëtzt de Gemengerot d'Initiativ vun der Iechternach Gemeng a si hunn alleguer d'Petitioun Nr 1016 iwwert d'Sprangprozessioun ënnerschriwwen.